Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[27.06.2022 r.] Zarząd Spółki zwołuje na dzień 12 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie [PDF].

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[12.05.2022 r.] Zarząd Spółki zwołuje niniejszym na dzień 26 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [PDF], projekty uchwał [PDF].

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[28.02.2022 r.] Zarząd Spółki zwołuje niniejszym na dzień 15 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. [PDF]

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji

[17.06.2020 r.] Zarząd spółki pod firmą NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 15.00.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy NanoSanguis S.A. (w całości wpłacony) wynosi 3 788 560,00 złotych, co przekłada się na 3 788 560 głosów, które rozkładają się pośród akcjonariuszy, jak obok.

STRUKTURA AKCJONARIATU NANOSANGUIS S.A.

NanoGroup S.A., 99,62%, 3 774 160 głosów,
Inni, 0,38%, 14 400 głosów.
Razem, 100,00%, 3 788 560 głosów.

NanoSanguis S.A. | Rakowiecka 36 | 02-532 Warszawa | Polska
NIP: 7010537389 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 595165 | Kapitał zakładowy 3 788 560,00 zł w całości wpłacony