Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji

[17.06.2020 r.] Zarząd spółki pod firmą NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji lub warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 15.00.

AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU NANOSANGUIS S.A.

Kapitał zakładowy NanoSanguis S.A. (w całości wpłacony) wynosi 183 028,00 złotych.

NanoSanguis S.A | Rakowiecka 36 | 02-532 Warszawa | Polska
NIP: 7010537389 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 595165 | Kapitał zakładowy 183 028 zł w całości wpłacony