Najnowsze wydarzenia:

Podsumowania najświeższych wydarzeń w spółce NanoSanguis SA znajdziesz w blogu poświęconemu wszystkim spółkom zależnym NanoGroup S.A.

Recent news:

Summaries of the latest events at NanoSanguis SA can be found in the blog dedicated to all NanoGroup SA subsidiaries.

Wzmianka o zabiegach przeprowadzonych w 2023 roku. Zgodnie z dyrektywą MAR. Inforfmacje tu publikowane mogą się pojawić dopiero po publikacji ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji) spółki matki.

Mention of the treatments performed in 2023. In accordance with the Market Abuse Regulation directive. Information published here may appear only after the parent company’s ESPI (Electronic Information Transmission System) is published.

L.p. Data Badanie Opis / No Date Test Description
22 Sierpień Autotransplantacja Subnormotermia NanOx10 / 22 August Autotransplantation Subnormothermia NanOx10
21 Sierpień Izolowana nerka Reperfuzja KH po SCS UW / 21 August Isolated kidney KH reperfusion after SCS UW
20 Sierpień Izolowane serce Normotermia NanOx20 / 20 August Isolated heart Normothermia NanOx20
19 Sierpień Izolowana nerka Reperfuzja KH po SCS UW / 19 August Isolated kidney KH reperfusion after SCS UW
18 Sierpień Izolowana nerka Reperfuzja KH po SCS UW / 18 August Isolated kidney KH reperfusion after SCS UW
17 Sierpień Izolowana wątroba Normotermia NanOx10 / 17 August Isolated liver Normothermia NanOx10
16 Sierpień Izolowana nerka Reperfuzja KH po SCS UW / 16 August Isolated kidney KH reperfusion after SCS UW
15 Sierpień Izolowana nerka Reperfuzja KH po SCS UW / 15 August Isolated kidney KH reperfusion after SCS UW
14 Lipiec Izolowana nerka Reperfuzja KH po SCS UW / 14 July Isolated kidney KH reperfusion after SCS UW
13 Lipiec Autotransplantacja 10-12h SCS / 13 July Autotransplantation 10-12h _ SCS
12 Lipiec Izolowana nerka Reperfuzja KH po SCS UW / 12 July Isolated kidney KH reperfusion after SCS UW
11 Lipiec Autotransplantacja 10-12h SCS / 11 July Autotransplantation 10-12h _ SCS
10 Czerwiec Izolowana nerka Reperfuzja KH po SCS UW / 10 June Isolated kidney KH reperfusion after SCS UW
9 Czerwiec Autotransplantacja 10-12h SCS / 9 June Autotransplantation 10-12h _ SCS
8 Czerwiec Izolowana nerka Normotermia NanOx20 / 8 June Isolated kidney Normothermia NanOx20
7 Czerwiec Izolowana nerka Subnormotermia NanOx10 / 7 June Isolated kidney Subnormothermia NanOx10
6 Maj Izolowana nerka Perfuzja buforem / 6 May Isolated kidney Buffer perfusion
5 Maj Autotransplantacja Subnormotermia NanOx10 / 5 May Autotransplantation Subnormothermia NanOx10
4 Luty Izolowana nerka Normotermia   NanOx20 / 4 February Isolated kidney Normothermia NanOx20
3 Luty Izolowana nerka Subnormotermia NanOx10 / 3 February Isolated kidney Subnormothermia NanOx10
2 Luty Izolowana nerka Normotermia   NanOx20 / 2 February Isolated kidney Normothermia NanOx20
1 Luty Izolowana nerka Subnormotermia NanOx10 / 1 February Isolated kidney Subnormothermia NanOx10

Realizacja obowiązku upowszechnienia wyników / Fulfillment of the obligation to disseminate the results

Październik 2022:

W dniu 29 września 2022 roku firma NanoSanguis S.A. wzięła udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania i problemy nauk biomedycznych” organizowanej przez Fundację „Tygiel”. Prezentacja ustna pt.: „Syntetyczny substytut krwi”, omówiono wyniki projektu „Substytut czerwonych krwinek” współfinansowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, umowa nr: RPMA.01.02.00-14-5721/16. [PDF] [BOA] [Harmonogram] [WWW]

October, 2022:

On September 29th, 2022, NanoSanguis S.A. was participated in the 6th National Scientific Conference “Challenges and problems of biomedical sciences” organized by the “Tygiel” Foundation. Oral presentation entitled: “Synthetic blood substitute”, discussed the results of the project “Red Blood Cell Substitute” co-financed by the Mazovian Unit for the Implementation of EU Programs, agreement no.: RPMA.01.02.00-14-5721/16. [PDF] [BOA] [Harmonogram] [WWW]

Realizacja obowiązku upowszechnienia wyników / Fulfillment of the obligation to disseminate the results

Sierpień 2022:

W kwietniu 2021 r. firma NanoSanguis S.A. opublikowała artykuł „Fluorosurfaktanty do nanoemulsji medycznych, ich właściwości powierzchniowo czynne i biologiczne” w czasopiśmie Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Badania współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, umowa nr: RPMA.01.02.00-14-5721/16. [PDF] [DOI] [WWW]

August, 2022:

On April, 2021, NanoSanguis S.A. published an article “Fluorosurfactants for medical nanoemulsions, their surface-active and biological properties” in Colloids and Surfaces B: Biointerfaces journal. Research was co-financed by the Mazovian Unit for the Implementation of EU Programs, agreement no.: RPMA.01.02.00-14-5721/16. [PDF] [DOI] [WWW]

Realizacja obowiązku upowszechnienia wyników / Fulfillment of the obligation to disseminate the results

Kwiecień 2021:

Wyniki badań w ramach projektu „Substytut czerwonych krwinek” (14-5712/16, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UE).

Nano- i mikroemulsje znalazły różnorodne zastosowania w obszarach farmaceutycznych i medycznych, zarówno w dziedzinie badań, jak i stosowanych roztworów do podawania leków lub środków diagnostycznych. Jednakże produkcja stabilnych i bio-/hemozgodnych nanoemulsji nadal stanowi wyzwanie. Zsyntetyzowano nową grupę jonowych środków powierzchniowo czynnych z grupami perfluoroheksylowymi lub perfluorooktylowymi jako ogonem hydrofobowym. Wyznaczono CMC oraz parametry emulsji O/W (rozkład wielkości cząstek i potencjał zeta). Zbadano wpływ środków powierzchniowo czynnych na proliferację in-vitro ludzkich linii komórek śródbłonka HMEC-1, mysich fibroblastów L929 i hemolizę jako charakterystyczną dla biozgodności. Na podstawie badań wstępnych wytypowano trzech kandydatów na surfaktanty do badań przedklinicznych na modelu małego zwierzęcia (dorosłe szczury rasy Sprague Dawley). Pozwoliło to na otrzymanie nanoemulsji o wąskiej wielkości kropli (średnia średnica kropel 141 – 147 nm przy wskaźniku PDI 0,059 – 0,065) i wykazała lepszą stabilność w czasie w porównaniu z dostępnymi na rynku środkami powierzchniowo czynnymi. Podczas inkubacji otrzymanych fluorosurfaktanów z modelowymi liniami komórkowymi L929 i HMEC-1 (średnia żywotność komórek powyżej 85% po inkubacji z roztworami 1%) i erytrocytami (stopień hemolizy poniżej 3,1% dla wszystkich roztworów 0,5%) nie zaobserwowano potencjału cytotoksycznego ani hemolitycznego. Podczas badania toksyczności ostrej na modelu szczurzym stwierdzono, że wszystkie trzy badane roztwory środków powierzchniowo czynnych nie wykazały istotnych różnic w kontrolowanych parametrach i współczynniku przeżycia w porównaniu z grupą kontrolną (p>0,05). Prezentowane surfaktanty dedykowane są m.in. do emulgowania organicznych związków fluorowych.

Pełny tekst publikacji „Fluorosurfaktanty do nanoemulsji medycznych, ich właściwości powierzchniowo czynne i biologiczne” autorstwa Agaty Stefanek, Katarzyny Łęczyckiej-Wilk, Sylwii Czarnockiej-Śniadały, Wojciecha Frąckowiaka, Joanny Graffstein, Agaty Ryżko, Aleksandry Nowak, Tomasza Ciacha można pobrać tutaj [PDF].

April, 2021:

The research results from the project “Red blood cell substitute” (14-5712/16, Mazovian Unit of EU Programmes Implementation).

Nano- and microemulsions have found various applications in pharmaceutical and medical areas both in research field as well as in applied solutions for drug delivery or diagnostic agents. However, production of stable and bio- / hemocompatible nanoemulsions are still challenging. New group of ionic surfactants have been synthesized with perfluorohexyl- or perfluorooctyl-groups as hydrophobic tail. The CMC and the parametres of the O/W emulsion (the particle size distribution and the zeta-potential) were determined. The influence of the surfactants on in vitro proliferation of human endothelial cell lines HMEC-1, murine fibroblasts L929 and hemolysis were investigated as characteristic for biocompatibility. Three candidates of surfactants were selected for pre-clinical tests on a small animal model (adult Sprague Dawley rats) on the basis of preliminary studies. This allowed to obtain nanoemulsions with narrow droplets size (average droplet diameter 141 – 147 nm with PDI index 0.059 – 0.065) and showed better stability over time in comparison to the commercially available surfactants. Neither cytotoxic nor hemolytic potential were observed during incubation of obtained fluorosurfactans with model cell lines L929 and HMEC-1 (average cell viability above 85% after incubation with 1% solutions) and erythrocytes (hemolysis rate below 3.1% for all 0.5% solutions). During acute toxicity test on rat model, it was found that all three tested surfactant solutions showed no significant differences in controlled parameters and survival rate with control group (p>0.05). Presented surfactants are dedicated but not limited to emulsification of organic fluorocompounds.

Fulltext of “Fluorosurfactants for medical nanoemulsions, their surface-active and biological properties” by Agata Stefanek, Katarzyna Łęczycka-Wilk, Sylwia Czarnocka-Śniadała, Wojciech Frąckowiak, Joanna Graffstein, Agata Ryżko, Aleksandra Nowak, Tomasz Ciach can be downloaded here [PDF].